Järjestötyön kehittäminen

Vapaaehtoistyön johtaminen

Koulutuksessa käsitellään vapaaehtoisten motivointia ja tukemista sekä vapaaehtoisten johtamista ammattimaisesti. Koulutukseen kuuluu myös käytännön harjoituksia esimerkiksi sopivien tehtäkokonaisuuksien paketoimisesta, toimivan vapaaehtoisryhmän rakentamisesta, vapaaehtoistyön seurannasta ja kehittämisestä. Laadukas vapaaehtoistyön johtaminen on askel kohti motivoitunutta vapaaehtoistyötä ja tuloksellista toimintaa.

Työtapojen kehittäminen

Työtapojen kehittäminen on jatkoa strategiatyön kehittämiselle ja kehittävälle arvioinnille. Keskiössä ovat työntekjät ja heistä lähtevät ideat ja parannusehdotukset. Asiantuntijamme auttavat konkretisoimaan ideat ja sovittamaan ne olemassaolevaan, kehittyvään työtapojen palettiin. Tarvittaessa mietimme ratkaisuja, joilla vähennetään keskittymistä häiritseviä keskeytyksiä ja turhia palavereita.

Tässä paketissa avainasemassa ovat konkretia ja arkiset työkalut. Tavoitteena on löytää työkalut ja -tavat, jotka toimivat yhteen ja mahdollistavat tehokkaan yhteistoiminnan sekä tukevat aivotyökalumme toimintaa.

Tarkoituksena ei ole että lopputuloksena kaikki käyttävät samoja työkaluja, vaan että kaikilla on tarkoituksenmukaiset työkalut ja ne toimivat yhteen sekä mahdollistavat organisaation keskittymisen oleelliseen ja yhdessä sovittujen tavoitteiden ylittämiseen.

Vuorovaikutuskoulutus draamamenetelmin

Statusilmaisun ymmärtäminen ja monipuolistaminen avaa mahdollisuuksia parempaan vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus ja statusilmaisu -koulutuksessa käytetään draamamenetelmiä. Osallistujat oppivat tiedostamaan paremmin sanatonta ilmaisuaan. Tiedostaminen avaa mahdollisuuksia joustavampaan ja monipuolisempaan statusilmaisuun ja sitä kautta parempaan vuorovaikutukseen.

Vuorovaikutuksessa on tärkeää kuulla toista aidosti. Hyväksyvässä vuorovaikutuksessa vuorottelevat vaikuttaminen ja vaikutetuksi tuleminen. Esimerkiksi tiimityö on hauskempaa ja tehokkaampaa, kun jokainen on kiinnostunut toisten edistymisestä.

Statusilmaisu on eri asia kuin asemaan liittyvä status. Kulttuurienvälisessä kommunikaatiossa ongelmia aiheuttavat suurten statuserojen lisäksi esimerkiksi omaa kulttuuria jyrkemmät statushierarkiat, sekä erilaiset ilmaisut ja tulkinnat. Mitä paremmin osaamme lukea statusilmaisua, sen paremmin voimme ymmärtää oman ilmaisumme aiheuttamia reaktioita toisissa.

Kokeilemme draaman ja improvisaation keinoin, miten ilmaisemme erilaisia statuksia ja millaisia statuspelejä vuorovaikutustilanteissa käydään. Improvisaatio- ja draamaharjoitusten avulla saadaan elämyksellisiä kokemuksia ja oivalluksia statusilmaisusta ja sen vaikutuksesta vuorovaikutustilanteissa.

Konfliktista dialogiin -työpaja

Räätälöimme sinulle sopivan työpajan, jossa voimme kartoittaa olemassa olevia tai mahdollisia konfliktin syitä ja osapuolia.  Sitä kautta löydämme yhdessä keinoja konfliktien vähentämiseen ja lieventämiseen. Yhdessä analysoiden konfliktitilanteet voidaan kääntää aidoksi dialogiksi. Tarjoamme tukea myös konfliktisensitiiviseen työskentelyyn.